Information om priser på kurser och föreläsningar ring
    076 305 63 15 eller skicka mail till
Tuula Tuulasvuo

Forumteater är ett språk att förstå sin verklighet men också en träning av förmågan till medkänsla och empati. 
Med inspiration från Augusto Boals improvisationstekniker och värderingsövningar arbetar jag med fokus på aktuella problem. 

Forumspel är ett strukturerat sätt att inleda dialoger i etiska frågor. Har introducerats i Sverige av fil. dr. John Steinberg ("pedagogdoktorn"). 

Forumspel är man inte tvungen till att visa mer av sitt ”inre” än man har lust till. 
Forumspel är en grupp process där deltagare tilldelas ” huvudrollen” i sitt liv.

Forumspel arbetar deltagarna med att stärka sina åsikter och får en möjlighet att uttrycka tankar och känslor. Testa värderingar med hjälp av rollspel kring bestämda teman. 

Forumspel finns möjlighet att ta upp för gruppen aktuella problem som t.ex. ”grupptryck”/mobbning, kärlek, droger mm.
   
Forumspel är en metod i att bli medveten om sina möjligheter att styra sitt eget liv.

Kunna säga nej när det behövs – öka självkänslan och tro på sina inre resurser till att kunna förändras och få bättre självkännedom.

Gruppen får möjlighet att bearbeta sin "egen" verklighet där man skapar sitt rollspel på egna upplevda situationer.
 Forumspel påverkar människors förmåga att hantera konflikter.

I Augusto Boals” De förtrycktas teater” eller FORUMTEATER som kan ses som en metodisk teaterform och vänder sig till barn, tonåringar och vuxna i skolan, på olika arbetsplatser, inom vårdsektorn mm. Forumteater är en metod som gör det möjligt att analysera motsättningar och konflikter under kreativa former. Fokus ligger på att hitta vägar ut ur förtryck och förnedring. Metoden kan användas i sammanhang där man arbetar med människors självkänsla och självförtroende. Metodens syfte är att bryta olika former av förtryck och orättvisa och använder sig av olika pedagogiska övningar såsom gestaltningslekar, skulptur-, staty- och värderingsövningar. En hel del av övningarna är "Boalska", och klassiska övningar ur ”De Förtrycktas Teater”.

forumspel (”Du har huvudrollen i ditt liv”) har Katrin Byreus utformat en pedagogisk metod som medvetandegör möjligheterna att styra sitt eget liv och inte bli offer för bl a grupptryck och droger mm. Metoden vänder sig till unga och vuxna människor där gruppens arbetssätt kan vara diskussioner och rollspel kring bestämda teman.

Forumspel tar upp ett för gruppen aktuellt problem och i rollspelet identifierar man det problem som den ”förtryckte” kämpar med. ”Den förtryckte” ska misslyckas med sin strävan att nå fram till en lösning. Spelet slutar i ”elände”. De som rollspelat vänder sig med frågor till publiken med hjälp av ledaren för spelet, Jokern, och för att få hjälp att hitta en lösning. När spelet börjar på nytt får vem som helst i publiken träda in och stoppa spelet och byta ut den förtryckte för att visa upp ett nytt förslag till lösning. Som metod använder Katrin Byreus Aktiva värderingar som på ett strukturerat sätt inleder samtal i etiska frågor. Eftersom metoden vänder sig till olika åldrar, kan övningarna se lite olika ut beroende av vad som ska bearbetas i forumspelet och vad syftet är samt vad man vill uppnå. Katrin Byreus betonar att forumspel bör vara präglat av engagemang, leklust och frivillighet. Metoden inspirerar till att hitta lösningar på konflikter men även att den tränar förmågan till förändring. Forumspel är ett språk att förstå sin verklighet men också en träning av förmågan till medkänsla och empati.

Forumspel har introducerats i Sverige av fil. dr. John Steinberg ("pedagogdoktorn")

I forumspel är man inte tvungen att visa mer av sitt ”inre” än man har lust till. D
eltagarna arbetar med att stärka sina åsikter och får en möjlighet att uttrycka tankar och känslor och testa värderingar med hjälp av rollspel.

ROLLSPEL
Rollspel kan användas psykoterapeutiskt, pedagogiskt, gruppdynamiskt och inom teatern.

 Björn Nilsson och Anna-Karin Waldermarson, Roller i teori och praktik. Malmö 2007, s. 68-69
Björn Nilsson och Anna-Karin Waldermarson, Roller i teori och praktik. Malmö 2007, s. 15-16

Även om en handling äger rum i ett rollspel så är de verkliga på så sätt att de har vissa konsekvenser. Det som sägs och ageras är verkligt även om det sker i ett rollspel. Detta kan jämföras med en filmad situation där man tar om vissa avsnitt och klipper bort och lägger till. Man kan också hejda händelseförloppet i ett rollspel för att undersöka och förändra skeenden och på så sätt experimentera mellan olika resonemang och idéer.
Jag vill betona att det inte finns några absoluta regler för hur man använder sig av de olika hjälpteknikerna. Spelen överlappar varandra men det är ändock viktigt att sätta fokus eller snarare fråga sig vad det är man vill sätta fokus på.
Agera känslor är ett bra uttryck för hur man använder sig av de olika hjälpteknikerna.
Arbetar man Pedagogiskt med rollspel mellan olika rollspelsvarianter som kunskapsspel, handlingsspel, konfliktspel, kommunikationsspel och attitydspel, är syftet att integrera ny kunskap, belysa problem men även att undersöka eventuella alternativ till lösningar, men också att medvetandegöra förändringsprocessen.

Information om priser på kurser och föreläsningar ring
 076 305 63 15 eller skicka mail till
Tuula Tuulasvuo

 

 

Tillbaka till startsidan