Information om priser på kurser och föreläsningar ring
    076 305 63 15 eller skicka mail till
Tuula Tuulasvuo

PSYKODRAMA  är en handlingsinriktad psykoterapeutisk  metod vars upphovsman var den österrikiska läkaren och filosofenJ L Moreno som var verksam i början av 1900-talet.

DET AUTENTISKA MÖTET
Moreno menade att en människas personlighet blir manifest först i mötet med en annan och att detta är grunden för varje själslig aktivitet. 
 

SPONTANITET OCH KREATIVITET  
Spontanitet betecknar Moreno som friheten i ögonblicket att göra ett nytt val - inte gå på rutin utan att välja att göra på ett nytt sätt i en gammal situation och därmed frigöra sin kreativitet och skapa nya lösningar. 
 

AKTION OCH VAL
Människan är en handlingsvarelse som i aktionen visar vem hon är. 
Språket kan skapa en skillnad mellan att säga och att göra och det är genom att visa upp beteenden och interaktionssekvenser som det går att utarbeta nya strategier och hitta nya vägar eller skapa nya möjligheter. 
Frigöra sig och acceptera förändringar.

TELE 
Är en förmåga att leva sig in i vad en annan människa tänker och känner och att den andre kan föreställa sig vad jag känner och tänker - en ömsesidig empati som går i bägge riktningarna och där jag kan se på mig själv genom den andres linser vilket kan skapa nya insikter och öppna upp för nya perspektiv.
Kreativiteten ser Moreno som människans största tillgång. 
Livet handlar inte om en sanning utan om "många sanningar" och när det lyfts fram ger det möjligheter till nya lösningar.

PSYKODRAMA Jag arbetar ibland med psykodrama individuellt eller i grupper. 

I PSYKODRAMA förenas psykologi med teater. Rollbytet med någon annan ger möjlighet att träna inlevelsen i hur den andre tänker och känner - samtidigt som man i rollbytet har en möjlighet att ge uttryck åt sitt eget inre.
Grunderna i psykodrama är just rollbytet. 

I PSYKODRAMA försöker gruppen eller den enskilde att konkretisera och fördjupa förståelsen för vad som händer när relationer stagnerar eller utvecklas. Den insikt och medvetenhet som väcks genom rollspelet ökar vårt medvetande.

Man får bättre kontakt med sitt inre och sin kreativitet - en ökad förståelse för hur andra förhåller sig till de olika roller som vi intar i olika livssituationer och miljöer.
Jag är inom detta område inspirerad av filosofen Kierkegaards 1800-tals psykologi;
  

Citat; ”Om nu möjligheten stjälper ikull nödvändigheten – så att jaget i möjligheten springer bort ifrån sig självt – så att det inte har någon möjlighet som det måste återvända till – då är detta möjligheternas förtvivlan. Jaget blir en abstrakt möjlighet – det tumlar sig trött i möjligheten men kommer inte ur stället – och inte heller till något annat ställe – eftersom just det nödvändiga är stället; att bli sig själv är just en rörelse på stället”. 

I mina psykodramagrupper återskapar en person en känsloupplevelse – en situation – en konflikt etc.
 Psykodrama har sin styrka i att kunna skapa överblick i en konfliktfylld situation eller i ett händelseförlopp.  Man får bättre kontakt med sitt skapande. Man har roligt samtidigt som man ägnar sig åt sitt inre växande och den kreativa processen ökar till bättre självkännedom vilket i sin tur leder till ett bättre självförtroende. 
Psykodrama bygger på dialogprincipen där man gestaltar och fördjupar dialogen. I dramagestaltningen får individen möjlighet att förstå sitt och andras beteende och sammanhang.


Information om priser på kurser och föreläsningar ring
    076 305 63 15 eller skicka mail till
Tuula Tuulasvuo

 

 

Tillbaka till startsidan